จังหวัดเชียงใหม่
www.chiangmai.go.th

        จังหวัดเชียงใหม่มีเจตนารมณ์ที่จะ
เสริมสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุข
ของประชาชน ชาวไทย จึงมุ่งเน้นความ
เป็นอยู่ ของประชาชน และความสงบ
เรียบร้อยของสังคมโดยการ เปิดโอกาส
ให้ประชาชน มีส่วนร่วม กับภาครัฐ
ในการเสนอเรื่องราว ร้องทุกข์การแจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมายและ
การเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
คำติชมได้ด้วยตัวเอง หรือผ่านทาง
จดหมายโทรศัพท์ โทรสารและเว็บไซต์
ซึ่งเป็น ช่องทางการให้บริการประชาชน
ที่มี ความรวดเร็วสามารถให้บริการได้
ตลอด เวลา จึงได้มีการรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดเพื่ออำนวย
ความ สะดวกกประชาชนโดยเรื่องราว
ที่เสนอจะได้รับการพิจารณาและแจ้งผล
ให้ทราบ ภายในเวลา อันสมควร

       
 

 

ชื่อ - นามสกุล:

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล
 
   
ที่อยู่:
เบอร์โทรศัพท์:  
 
 
ผู้ถูกร้องเรียน:
(ชื่อ-นามสกุล/องค์การ)
 
         
รายละเอียด:  
         
เอกสารประกอบ:


ไฟล์เอกสารประกอบ สามารถแนบได้ขนาดไม่เกิน 4 MB